Asia

Sábado 21 Junio 2014: Tokio. Lonja - Meiji Jingu - Takeshita Dori - Shinjuku - Shibuya